Klient Indywidualny

Ubezpieczenia komunikacyjne

Pakiety komunikacyjne

 1. Ubezpieczenia proste i tanie
 2. Dopasowane do każdego Klienta indywidualnie
 3. Stosujemy wyjątkowy system zniżek
 4. Chronimy Cię na wysokie sumy ubezpieczenia:
  • w przypadku szkód na osobie – 2.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu – 500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 5. Jeśli równocześnie ubezpieczysz swój dom lub mieszkanie obniżymy cenę ubezpieczenia samochodu, nawet o 20%

W pakiecie znajdziesz

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono ważne, bo zabezpiecza nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.
 • ubezpieczenie Zielona Karta ubezpieczenie Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie 12 państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.
 • ubezpieczenie Autocasco ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części.

NNW

Ubezpieczenie, zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pozwala na pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski, w tym zabiegów i środków medycznych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy. Gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu po raz pierwszy zawału serca albo udaru mózgu oraz w przypadku stałej utraty zdolności do pracy. Udostępnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.

Zakres świadczeń:

 • świadczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek poważnego urazu
 • dzienne świadczenie szpitalne w przypadku hospitalizacji wynikającej z konieczności leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • wsparcie finansowe
 • zwrot kosztów niezbędnych operacji plastycznych
 • zwrot kosztów zakupu protez i wszelkich elementów wspomagających proces leczniczy tj. wózek inwalidzki, kule, gorsety, stabilizatory, aparaty ortopedyczne
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy
 • dzienne świadczenie szpitalne

Ubezpieczenia mieszkań

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową Twoje mieszkanie lub dom oraz to, co w nim zgromadziłeś. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot ubezpieczenia: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia. Zakres ochrony: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zapadanie lub osuwanie się ziemi, śnieg, dym, sadza, zalanie, trzęsienie ziemi, powódź.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Przedmiot ubezpieczenia: ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, przedmioty o wysokiej wartości Zakres ochrony: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm

Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia

Zakres ochrony: Ochrona obejmuje przypadkowe stłuczenie lub uszkodzenie szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia ścian i dachów, luster

Ubezpieczenie assistance dla domu

Zakres ochrony: Ochrona zapewnia usunięcie awarii w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu, mieszkanie zastępcze – jeśli awaria uniemożliwia korzystanie z mieszkania, oraz pomoc w wymianie zniszczonych podczas włamania zamków.